Møte med Plan- og bygningsetaten om den manglende utviklingen av Ensjøbyen.

fordbyggetRepresentantene for de 4 sameiene/ borettslagene i kjerneområdet som møtte byutviklingsbyråen i mars, ble i etterkant invitert til et møte 18.4 med Plan- og bygningsetaten ved bl.a direktør Ellen de Vibe.

I dette møtet ble også problemene med den manglende utviklingen av Ensjøbyen drøftet sammen med mulige tiltak. Plan- og bygningsetaten var lydhøre overfor beboerrepresentantenes synspunkter og lovet å se nærmere på forholdene rundt virksomhetene vi har klaget på – inklusive den godkjente søknaden fra Røhne og Selmer om det de anga som «fasaderenovering», men som fortoner seg som et nybygg sterkt i strid med vedtatt reguleringsplan.

Når utbyggere ikke vil bygge i samsvar med godkjent reguleringsplan innen akseptabel tid, har kommunen en mulighet til å skape fortgang ved å ekspropriere eiendommer – i hvert fall de som representerer kommunens framtidige eiendom, dvs. friarealer som parker, plasser og veier. Uten et slikt tiltak ser det nemlig ut til at det kan gå adskillige år før vi får realisert Østre parkdrag med Teglverksparken, Vestre parkdrag, Petersborgsaksen og Nic Waals vei. I tillegg vil det bli vanskelig å få gjennomført miljøgata Gladengveien.

Vi håper kommunen velger denne strategien, slik at vi som har flyttet inn i Ensjøbyen får de friarealene, møteplassene og veiene vi er lovet innen rimelig tid. Men enda viktigere er det at dette vil presse fram boligutviklingen fordi det vil bli vanskelig – for ikke å si umulig – å drive bilvirksomheten som før.