Ny gangbro ved Ensjø T-banestasjon

Som Ensjø Aktuell angir, har kommunen nå utlyst oppgaven med å bygge ny gangbro ved Ensjø T-bane. Interessenter må melde seg innen utgangen av februar og i utlysningen skisseres en anleggstid fra månedsskiftet mai/juni 2017 til medio september 2018.

ensjo-gangbro-skisse

ensjo-gangbro

Vi går ut fra at tidligere publiserte skisser fortsatt er aktuelle, slik at viste tegninger viser hvordan den nye broen blir. Fra Ensjø torg blir det trapp, mens rullende framkomstmidler henvises til en rampe langs skinnene mot Kiabygget. På Kampensiden blir gangbroen forlenget slik at den blir slakere enn i dag og det blir trapp ned til stasjonsområdet omtrent der hvor dagens snarvei går. (Se brun avmerking i viste planskisse).

Litt flere detaljer framgår av utlysningsteksten: «Eksisterende gangbro over Ensjø T-banestasjon i betong skal rives og erstattes av en bredere gangbro i stål på stålsøyler med gangbanedekke av asfalt. Brua blir liggende på samme sted som før med samme høyde over spor for å unngå konflikt med perrongtak for Ensjø T-banestasjon. Gangbroa skal ende opp med en trapp ned på det fremtidige «Ensjø torg» og med gangramper parallelt med T-banetraseen. Landkar utføres i betong.
Gangbroen krysser Ensjø T-banestasjon som skal være i normal drift under hele anleggsperioden.
Prosjektet berører eksisterende infrastruktur som må legges om. Det gjelder blant annet vannledning tilhørende Vann- og avløpsetaten, 11 kV kabelanlegg til Hafslund Nett og kabler for Telenor.
Oppdragsgiver tar forbehold om at det kun vil inngås kontrakt dersom forhold om grunnerverv er i orden før tenkt kontraktsinngåelse.»

Vi ser fram til å få ny gangbro med universell utforming – for dagens variant er både brattere og tidvis glattere enn mange av oss liker!