Bydelsutvalget enige i Ellipsens innsigelser på planene for Ensjøveien 3-5!

Utbyggingsplanene for Ensjøveien 3-5 har skapt et stort engasjement hvor mange har uttalt seg om de 2 alternative reguleringsplanene som ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Utbygger forsøkte seg med byggehøyder og utnyttelsesgrad på det doble av det planprogrammet angir, noe også Plan- og bygningsetaten gikk sterkt i mot ved å utarbeide en egen plan. Selv om deres alternative forslag ivaretar mange av planprogrammets føringer, la de likevel opp til for store byggehøyder og utnyttelsesgrad!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette har Ellipsen argumentert mot, samtidig som vi påpekte uskikken med å la takoppbygg få en utforming som visuelt fortoner seg som en ekstra etasje. (Se eks. fra blokkene som er under oppføring foran oss i Sigurd Hoels vei.) Vi ba derved om sterkere styring av utformingen av takoppbygg enn i dag.

Byutviklingskomiteen for Gamle Oslo var enige i våre innsigelser både vedr. takoppbygg og utnyttelsesgrad/byggehøyder og tok disse punktene med i sin innstilling til bydelsutvalget, en innstilling bydelsutvalget stilte seg bak i sitt møte 14.9. Vi har derved stor forhåpning om at vi vinner fram også når bystyret tar den endelige beslutningen.

Det er en viktig tomt som nå skal bygges ut. Den ligger tidels så høyt at byggene der kan bli synlige fra store deler av Oslo. Plan- og bygningsetaten søkte derfor bistand fra Rådet for byarkitektur ved sin behandling av denne saken for å unngå å gjøre ubotelig skade på bybildet.