Seks borettslag på Ensjø og kommunen har protestert mot departementets mulige ja til varig nattarbeid

Som tidligere opplyst har ikke KolbergGruppen og AVIS villet godta at kommunen har sagt nei til deres utvidelse til nattarbeid. De har nå prøvd å få Kommunaldepartementet og statsråd Jan Tore Sanner til å oppheve forbudet, og departementet har varslet omgjøring og tillatelse til nattarbeid.

Seks sit tsvarDette har seks av borettslagene protestert mot, deriblant styret i Ellipsen. Vi har vist til reguleringsplanens formål, at det med AVIS er en helt ny utvidelse. Reguleringsplanen fra 2007 er veldig detaljert på at det bare er salgsvirksomhet for biler som skal drives her, ikke verkstedsarbeid som nå. Og bare på en svært liten del av Kolbergs tomt. Vi har sitert folk som har arbeidet her i 30 år, som har sagt at det ikke har vært nattarbeid her tidligere. Vi har også hevdet:

«Underskrivende boligselskaper som representerer de nyinnflyttete beboerne på Ensjø er ikke blitt forespeilet noe annet enn at vi skal bo i et boligområde, og langt mindre at insdustrivirksomheten til bilnæringen skal utvides i retning av støyende nattarbeid. Fastholder statsråden sine klare antydete standpunkter i brevet fra 10. oktober, tilsidesetter han ikke bare boligutbyggernes løfter overfor oss nyinnflyttede, men nuller ut den konkrete reguleringsplanen S-4317 og setter spørsmålstegn med reguleringsplaninstituttet i Norge.»

Kommunens svarOslo kommune fastholder heldigvis for oss også sitt standpunkt, og på en god måte. Kommunen hevder at «Terskelen for å konkludere med at det foreligger en søknadspliktig bruksendring eller vesentlig utvidelse av driften er lav. Det sentrale vurderingstemaet vil være om vi står overfor en endring av bruken eller utvidelse av bruken som er av betydning i forholdet til de hensyn plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. Dette er bl. a. lagt til grunn av Høyesterett i flere dommer.» Kommunen siterer Høyesterett som i 2010 uttalte:

Det  «ikke skal trekkes vide grenser for adgangen til uten tillatelse fra bygningsmyndighetene å foreta bruksendringer», og at det avgjørende er «om det foretas en forandring av virksomhetens karakter som er av betydning ut fra de formål bygningsloven skal tjene». «Det er tilstrekkelig for at det skal være nødvendig med bruksendringstillatelse, at den nye bruk av bygningene skapte behov for plan- og bygningsmyndighetene å vurdere slike forhold.»

Om en dom fra Frostatings lagmannsrett der en privat tomteeier fikk rett til å endre bruken av en tidligere militærleir uten at domstolen ga kommunen rett til å vurdere endringen, uttalte Kommunaldepartementet i 2008 i et brev til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite at den dommen «bygger …på en uriktig forståelse av gjeldende rett». Forskriftene til plan- og bygningsloven ble deretter endret for å styrke kommunens rett til å vurdere endringer.

Hva statsråd Sanner vil ende opp med, og om Fylkesmannen vil si noe, er selvfølgelig usikkert. Innledninga fra departementet har vært svært tvilsom. Får Kolberg lov til nattarbeid av statsråd Sanner, er i praksis både reguleringsplanen for Ensjø reguleringsplaner generelt, opphevet. Det kan vel ikke skje?