Vedlikehold og utbedring av feil i boligen – hvem har ansvaret?

Hvem som har ansvar for vedlikehold og utbedring av feil i boligen, står greit forklart i paragraf 5 i vedtektene som du kan laste ned i sin helhet under menyavsnittet «Hjem» «Nøkkelopplysninger og dokumenter». Den aktuelle paragrafen finner du også gjengitt nederst i denne artikkelen. Der vil du f.eks. se at det er andelseierens ansvar å utbedre svikt i termostat for baderomsgulv. Oppstår et problem innenfor leverandørens garantitid (vanligvis 5 år), bør du rette en reklamasjon til dem med krav om utbedring.

Liste over leverandører og kontaktpersoner finner du i boligpermen på nett – se menyavsnittet «Boligene», eller bruk stikkordet under «Veiviser» for å finne fram. I menylinjen oppe i åpningsbildet, finner du kontaktlisten til høyre. Ved å «klikke» på det aktuelle leverandørnavnet, får du som regel opp mer detaljert kontaktinformasjon. Under «dokumenter» finner du en del vedlikeholdsveiledninger, mens du under menypunktet «Boligperm» får opp diverse informasjon om leiligheten. F.eks. får du fargekoden til standardleveranse av vegger, lister, dører og vinduer under kapittelet «boligens interiør».  Har eier valgt avvikende farger, vil imidlertid ikke dette framgå.

Plantegninger av de enkelte leilighetene er ikke lagt ut i boligpermen, men du finner tegninger i salgsbrosjyrene som ligger under menyavsnittet «Boligene». Eller du kan gå inn via «Veiviser» hvor vi har forsøkt å lage en stikkordsliste med snarveier til informasjoner av interesse.

Vi vil anbefale at du «klikker» litt rundt på nettsiden for å bli kjent med hva som finnes av informasjon og hvor du finner den. Og meld gjerne i fra til oss hvis det er informasjoner du savner eller synes det er vanskelig å finne. Så vil vi gjøre vårt beste for å forbedre oppsettet.

——–

Vedtektenes paragraf 5:
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren. 

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

5-3 Utbedringsansvar og erstatning

(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.