Innglassing av åpne balkonger er ikke tillatt og sannsynligvis ikke mulig!

Styret har fått vite at enkelte beboere har innhentet tilbud på innglassing av balkong. Det er flere grunner til at innglassing ikke er tillatt.

Forskrifter

Ved innglassing vil balkongen falle innunder byggforskriften TEK10 fra 1.juli 2010 som krever sprinkling av delvis overbygd utvendig balkong og andre tilsvarende områder. Som Obos orienterte om på generalforsamlingen i mai, vil det være svært vanskelig, svært dyrt og sannsynligvis umulig å ettermontere forskriftsmessig sprinkling hos oss.

Ansvar

En innglassing vil berøre bygningenes fasade hvor vår løsning med Sto-plater byr på spesielle utfordringer. Feil feste kan forårsake omfattende bygningsskader som den enkelte/borettslaget ville stå økonomisk ansvarlig for.

Det er derfor styret i forbindelse med solavskjerming har samarbeidet med entreprenør for å finne en godkjent løsning. I tillegg påkoster borettslaget en befaring etter monteringen for å sikre at entreprenør også godkjenner den utførte jobben. Med disse tiltakene sikrer vi korrekt montering samtidig som entreprenør vil bære det økonomiske ansvaret for ev. etterfølgende skader på fasade/bygg.

Estetikk

Det er nedlagt mye arbeid i den arkitektoniske utformingen av byggene våre. Det er nettopp bygningenes tiltalende utseende som har fått mange av oss til å kjøpe leilighet her. Hvis den enkelte skulle foreta bygningsmessige endringer som påvirker fasadeuttrykket etter eget forgodtbefinnende, risikerer vi at byggene mister sin estetiske verdi. Noe som igjen vil påvirke andres ønske om å bo her og derved verdien av leilighetene våre.

Det er nettopp for å ivareta både de tekniske, juridiske og estetiske verdiene at ingen endringer i fasadeuttrykket er tillatt uten styrets uttrykte tillatelse.

Som en tilleggsinformasjon kan vi oppgi at de som har innglasset balkong i dag, har dette på grunn av støyforskriftene – og at de ble bygget inn uten sprinkleranlegg i samsvar med dagjeldende byggeforskrift TEK7.