Gladengveien 3-5-7 har fått byggetillatelse

Ankepunktene fra den første byggesøknaden som ble avslått er selvsagt endret. Byggene blir likevel i stor utstrekning som opprinnelig angitt, men med bl.a følgende viktige endringer: 

  • Barnehagen får oppsatt minimums uteareal – uten bruk av felt avsatt til felles avkjørsel
  • Byggene tilpasses de aktuelle terrenghøydene for tilliggende friarealer
  • Balkongene mot Gladengveien reduseres til 1,6 m dybde og glasses ikke inn. Mot nabotomtene trekkes balkongene inn fra hushjørnene slik at hushjørnene definerer bygningsvolumet og mot midtpassasjen avsluttes balkongene i flukt med fasaden 

Fasaden mot veien skal utføres i hvit murstein slik at byggene fargemessig tilpasser seg nærliggende bygg. Plan og bygningsetaten mener at dette sammen med endringen av balkongene er tilstrekkelig for å oppfylle kravene til estetisk utforming i forhold til seg selv og omgivelser.selmer ny fasade

Som tidligere angitt har styret engasjert seg sterkt i planprosessen for dette prosjektet – spesielt for utformingen av byggene mot Gladengveien og Ellipseplassen. Vi ønsket at disse byggene skulle speile våre bygg i størst mulig utstrekning, slik at vi fikk en harmonisk og god skjerming av Ellipseplassen (vår siste uttalelse finner du her).

Dessverre har Plan- og bygningsetaten (PBE) holdt seg til reguleringsplanens ordlyd og ikke vektlagt tidligere skisser og intensjonen bak reguleringen fra 2007. PBE la stort detaljert engasjement i utformingen av våre bygg og særlig fasaden mot Gladengveien. Men nå sier PBE at det er helt i orden at bygget på den andre sida av plassen ikke skal tilpasses vårt, men kan få et helt annet uttrykk med stilbrudd i forhold til vårt. PBE har derved tillatt  sammenhengende, svalgangspregede balkongrekker. De har også godtatt at bebyggelsen deles i to atskilte kvartaler med den felles innkjøringen til barnehage og 3 B i midten. Vi ønsket at passasjen ble overbygget som opprinnelig angitt, slik at Ellipseplassen ble bedre avgrenset og både våre bygg og plassen ble bedre skjermet mot aktiviteter på og langs innkjøringsfeltet.

situasjonsplan

Utbygger ønsket mer bolig og mindre forretningslokaler enn opprinnelig forutsatt, samtidig som de ønsket å opprettholde maksimal utnyttingsgrad. Den økte boligdelen ga økte krav til utearealer som de ikke klarte å innfri. Dessverre ga Plan- og bygningsetaten (PBE) dispensasjon fra kravene til utearealer istedenfor å redusere høyden på de indre byggene. Igjen lar PBE utbygger vinne ekstra arealer av hensyn til utbyggers økonomiske interesser på bekostning av grøntarealer og bokvalitet. Det er beklagelig å måtte konstatere at redusert uteareal og reduserte grøntområder også er et viktig punkt for det bomiljøet Miljøpartiet De Grønne med støtte av SV arbeider for. (Avstemning i byutviklingskomiteen i bydelen 13. mars i år, sak 10/2019)

Byggene mot Gladengveien blir i samme høyde som våre med sju etasjer fra gatenivå og med næringslokaler i første etasje, mens de indre vinkelbyggene blir på åtte etasjer og høyere enn reguleringen for nabotomtene! En fordel er imidlertid at det ikke kommer takterrasser på toppen av dette igjen!

Vi regner med at Selmer vil starte rive- og byggeprosessen så raskt som mulig, slik at de fire byggene med 206 leiligheter, barnehage og næringslokaler kan stå klare om to-tre år. De begynner med riving og utgraving av en stor byggegrop, noe som nok vil påføre oss mye støv som etterhvert legger seg på våre vegger. Vask og eventuell maling av fasadene våre må vi vurdere når dette boligkomplekset står ferdig.