Framgang for parkene i bystyret

Demo Rådhuset 04.09.19Boligselskapene på Ensjø sitt felles arbeid for å bygge parkene vedtatt i 2007 og som det er markedsført med, fikk et oppsving på onsdag. Da behandlet bystyret parkene på Ensjø og gjorde svært positive vedtak for vår sak. Det var Venstre som sørget for at Ensjø kom opp til behandling i bystyret, og Rødt stilte etter det også egne forslag til avstemning. Det var mange fra Ellipsen som sammen med beboere i de andre boligselskapene var med og demonstrerte i borggården i Rådhuset før bystyremøtet, se bildet. Fire fra beboeraksjonen var også til stede på tilhørergalleriet da dette ble behandlet av bystyret.

Det bystyret vedtok var følgende:

  1. Byrådet bes avvise framtidige nye reguleringsforslag til reguleringsplan S-4317 som øker volumene i reguleringsplanen.
  2. Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen.
  3. Byrådet bes påse at virksomhetene på Ensjø er i tråd med støyforskriftens §§ 8 og 9.
  4. Byrådet bes utrede hvilke tiltak som bidrar til at man raskest får på plass de regulerte parkdragene på Ensjø, inkludert en utredning av juridiske og økonomiske konsekvensene av ekspropriering av gnr. 129 bnr. 18 og 29.
  5. Bystyret ber byrådet gå i dialog med grunneiere som har avtaler om veirett over kommunens eiendom gnr. 129 bnr. 114 for slik at man så snart som mulig sørger for at det skiltes slik at tungtrafikk ikke lenger kan kjøre inn fra Gladengveien, over Oslo kommunes eiendom, til eiendommen gnr./bnr. 129/18.
  6. Bystyret ber byrådet foreta befaring og registreringer og vurdere behov for flere gangfelt, fartsdempere eller andre fartsreduserende tiltak i forbindelse med neste rullering av fartssoningstiltak høsten 2019. Byrådet bes melde tilbake til bystyret på egna vis.
  7. Byrådet bes fortsette dialogen med Kolberg Motors AS / Kampens lagerhaller AS med henblikk på å få til en rask transformasjon av eiendommen i tråd med Ensjø-planen inkl. park og grøndtdrag.

SV fikk et flertall i bydelsutvalget for et forslag om å stanse videre boligbygging på Ensjø før parkere ble bygd. Rødt fremmet det forslaget i bystyret. Byrådet med Ap, SV og MDG stemte imot, og ble reddet av Fremskrittspartiet som også stemte imot byggestans før parkene er ferdige.

Så får vi sørge for og håpe på at disse positive vedtakene blir fulgt opp.